Nederlands  English  German

KASTEELHOTELS.NL
Uw eerste stap naar een ultiem verblijf

 
   
   
Kasteelhotel
   
       
   
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Sunmedia , tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen van af is geweken. Alsdan wordt elke afwijking schriftelijk vastgelegd en door Sunmedia voor akkoord getekend. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt, en Sunmedia de leverancier die de opdracht heeft aanvaard. De opdrachtgever committeert zich aan en aanvaardt, zonder enig voorbehoud, deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen enkel geval tegen Sunmedia kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever of derden, alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Sunmedia schriftelijk bevestigd worden.

 

2. Offertes

Voor opdrachten waarvoor Sunmedia een offerte uitbrengt of een aanbod doet, zal de inhoud hiervan voldoende gedetailleerd worden beschreven. Alle op te geven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte of aanbod bepaalde duur. Aanvaarding van een opdracht of aanbod wordt door Sunmedia schriftelijk bevestigd en is daarmee bindend.

 

3. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Sunmedia niet. Gegronde klachten van de opdrachtgever welke tijdig doch binnen veertien dagen gemeld, zullen aanleiding geven tot herstel of vervanging van de geleverde diensten, goederen of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat Sunmedia daarboven tot schadevergoeding gehouden kan zijn. Sunmedia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken en het herstel of vervanging hiervan indien de vermelde termijn, zonder ontvangst van bedoelde melding, is verstreken. Bij aanvraag, overname en/of registratie van een domeinnaam, eventueel met virtuele serveruimte, dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 7 werkdagen. Dit afhankelijk van de provider welke de opdrachtgever verkiest. Het ontwikkelen of ontwerpen van een website geschiedt in een vooraf afgesproken periode welke afhankelijk van de content en het aantal te leveren pagina’s. De opdrachtgever dient bij opdracht, doch binnen 10 werkdagen Sunmedia te voorzien van alle foto- en tekst materiaal welke gebruikt zal worden op de te ontwikkelen website. Indien opdrachtgever buiten deze periode tekst en foto materiaal aanlevert zal het opleveren van de website vertragingen oplopen. Derhalve kan Sunmedia toch overgaan tot het factureren. De door Sunmedia geregistreerde generieke domeinnamen zijn met of zonder webdesign voor overname beschikbaar en kunnen per digitaal formulier, schriftelijk of mondeling worden aangevraagd. Na de definitieve overname overeenkomst en de schriftelijke bevestiging door Sunmedia daarvan, wordt gelijktijdig de factuur meegezonden. De betaling dient per omgaande doch uiterlijk binnen twee kalender weken na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van Sunmedia. De overdracht en het op naam stellen van de domeinnamen geschied wanneer het factuur/overnamebedrag voldaan is.

 

4. Duur en beëindiging

Sunmedia kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Sunmedia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt met de overeenkomst. Sunmedia heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. Zodra opdrachtgever gebruik maakt van een of meerdere websites waar Sunmedia eigenaar van is en in beheer heeft is er een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever kan niet zonder geldige reden de aangegane overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen. Opdrachtgever dient elke aangegane overeenkomst en/of automatische verlenging daarvan, minimaal 1 maand voor beëindiging schriftelijk te beëindigen.

 

5. Eigendomsrecht

Sunmedia of de derde van wie Sunmedia vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software en de content op haar websites waaronder auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie. De opdrachtgever waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie van advertentie- en naamgebruik die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Sunmedia nooit op enige wijze daarop kan worden aangesproken of aansprakelijk kan worden gesteld.

 

6. Aansprakelijkheid

Gezien het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden dat de informatie verkregen of verzonden via Internet vrij toegankelijk is. Sunmedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. Sunmedia is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Sunmedia is nimmer aansprakelijk voor schade zoals, verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van klanten, verlies van gegevens of voor enige andere schade en gebreken welke te wijten aan materiaal of informatie van en door de opdrachtgever. Eveneens is Sunmedia niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verstrekte informatie, onjuiste gegevens, product of enige dienst genoemd in de publicaties door de opdrachtgever aangeleverd en verwerkt op haar websites. Sunmedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade om het even van welke aard dan ook, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Sunmedia of een van haar aangestelde toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst.

 

7. Betaling

Voor alle geleverde diensten hanteert Sunmedia een systeem van tarieven en/of uurbesteding op basis van ramingen betreffende het aantal uren dat een bepaalde opdracht in zal nemen. De opdrachtgever verbindt zich er echter toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient per omgaande maar echter uiterlijk binnen twee kalenderweken na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van Sunmedia zonder kosten voor Sunmedia. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum. Sunmedia zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Sunmedia nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en/of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Sunmedia eigenaar van de door haar geleverde goederen en/of diensten.

 

8. Overmacht

De opdrachtgever zal Sunmedia niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Sunmedia. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Sunmedia steeds het recht om haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Sunmedia in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is Sunmedia behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Sunmedia en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van Rotterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sunmedia en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Sunmedia behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank. De Algemene Voorwaarden van Sunmedia zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 
   
 
   
Copyright Sunmedia - Disclaimer - Adverteren - Contact - Webdesign
   
         
 
         
Exclusieve Trouwlocaties
Bruidssuites
Themafeesten
Bedrijfsfeesten
Stijlvolle Hightea
Romantisch Dineren
Recepties
Workshops
Congressen op vorstelijke locaties
  Royale Vergadermogelijkheden
Multifunctionele Zalen
Wellnessarrangementen
Huwelijksfeesten
Health & Beauty
Sprookjesachtige ambiance
Historische locaties
Stijlvolle feestdagen
  Wijnproeverijen
Sterrenhotels
Fijnproevers
Officiële Huwelijkslocaties
Stijlkamers
Culinaire verrassingen
Idyllische ligging
Uitmuntende bediening